News

 
 
19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

40th_기억과 상상

19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

37th_Project Finance : mbc project

19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

35th_디지털 건축 교육의 거버넌스

19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

32nd_City Virtualization ; 가상화된 도시를 만드는 사람들

19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

39th_그림으로 미래를 짓다

19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

Archimagine : 상상을 짓다

19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

34th_THE SYSTEM LAB REPORT : MAKING STORY

19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

38th_Creative Space Branding’

19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

36th_OURSTUDIO – working on a continuum

19-2nd-2.-dojin-choi.jpg

33rd_LATVIA, Architecture at Convergence

Lecture | 강연

Contact

건축학부

교학과

위치 :와우관 902호

전화 : 02-320-1106(건축),

          02-320-1196(실내)

팩스 : 02-322-1105

​도시공학전공

교학과

위치 : K동(제1공학관) 310호

전화 : 02-320-1107

팩스 : 02-336-7416

안지현 조교

.

이지연 조교

학부 담당

건축학전공 담당

김주하 조교

실내건축학전공 담당

김재용 조교

대학원, 장학금, 인턴쉽 담당

예산 및 기자재 담당

© 2020 Hongik School of Architecture